CTAN Comprehensive TeX Archive Network

Directory macros/generic/TeX-PS/poligraf

README
poligraf.sty generic macros, crops.pro and separate.pro dvips header files
Copyright (C) 1996, 2001 Janusz Marian Nowacki. Public domain.
ver. 1.0, May 1996
ver. 1.2, April 1997
ver. 2.0, April 2001
------
 [Polish:]             | [English:]
,,Mi/edzy \TeX-em a drukarni/a''  | ``Between \TeX{} and the printing house''
wersja 2.0, kwiecie/n 2001 r.   | version 2.0, April 2001
------
Cel: obs/luga strony dokumentu   | Purpose: preparation of pages for
dla cel/ow drukarskich, separacje | prepress, color separation, cropmarks,
barwne, pasery, ,,lustro''.    | color and gray scale bars, mirror print.
--
Pakiet makr zaprezentowany po raz | Macro package presented for the first
pierwszy na IV konferecji polskiej | time on the Polish TeX Users Group 
Grupy U/zytkownik/ow Systemu TeX  | (GUST) IV-th Conference ``BachoTeX'96''.
(GUST) ,,Bacho\TeX'96''.      | 
Niniejsza wersja r/o/zni si/e   | This package was completely rewritten,
*znacznie* od poprzedniej.     | so it is *not* compatible with the 
                  | previous version.
------
UWAGA: Korzystanie z pakietu    | In order to use the package (with
i programu GhostScript do podgl/adu| GhostScript for previewing) needs
wymaga zaistalowania fontu     | Helvetica font to be installed.
Helvetica. U/zycie opcji \labeloff | If you do not have the font, use
nie wymaga posiadania tego fontu. | \labeloff toggle.
--
Instalacja:            | Installation:
- plik poligraf.sty nale/zy    | - poligraf.sty should be copied to the
 skopiowa/c do katalogu      |  directory searched by TeX, e.g.
 przeszukiwanego przez TeX-a, np. |
          texmf/tex/generic/tex-ps/
- pliki crops.pro i separate.pro  | - crops.pro and separate.pro should be
 nale/zy skopiowa/c do katalogu  |  copied to the directory searched by
 przeszukiwanego przez dvips, np. |  dvips, e.g.
          texmf/dvips/tex-ps/
-------
Zastosowanie:           | Usage:
W pliku \TeX-owym nale/zy u/zy/c  | The source file should contain
polecenia (dla Plain):       | for Plain:
 \input poligraf.sty       |  \input poligraf.sty
lub (dla LaTeX):          | or for LaTeX:
 \usepackage{poligraf}      |  \usepackage{poligraf}
Polecenia powy/zsze koniecznie   | The above commands should be preceded
nale/zy poprzedzi/c zdefiniowaniem | by the definition of the paper size,
rozmiar/ow papieru np:       | e.g.
\special{papersize=x mm,y mm}   |  \special{papersize=x mm,y mm}
Inaczej przyj/ete b/ed/a warto/sci | If not specified, default parameters
domy/slne.             | will be used.
-------
Separacje barwne uzyskujemy poprzez| Color separation toggle:
\NoOverPrintBlack         | \NoOverPrintBlack
  wy/l/aczenie naddruku obiekt/ow |  turn off black overprint
  czarnych (domy/slnie w/l/aczone)|  (default: black overprint)
\Separate\BLACK          | \Separate\BLACK      
  (lub \CYAN \MAGENTA \YELLOW)  |   (or \CYAN \MAGENTA \YELLOW)
Polecenia powy/zsze wymagaj/a   | To use them, you need cmyk-hax.tex
zainstalowania pakietu cmyk-hax.tex| macros have installed:
      CTAN:/macros/generic/TeX-PS/cmyk-hax/cmyk-hax.tex
-------
Dost/epne polecenia:        | Available options:
(podano warto/sci domy/slne)    | (default values given)
\cropmarkdistance{3}
  odst/ep linii obci/ecia od   | cutting distance from the sheet
  arkusza (0--5 mm)       | body (0--5 mm)
\cropmarksize{10}         
  rozmiar paser/ow (mm)     | cropmarks size (in mm)
\barsize{5}           
  rozmiar pask/ow barwnych (mm) | color bar size (in mm)
\nocolorbars    
  tylko pasery i linie obci/ecia | cropmarks and registration marks only 
\onlycolorbars   
  tylko brudziki         | color bars only 
\onlycolorsteps   
  tylko skale barwne       | color steps only 
\mirror       
  lustro             | mirror
\labeloff	   
  bez opisu na marginesie    | turn off marginal label
\xoffset{?mm}	   
\yoffset{?mm}    
  przesuni/ecie uk/ladu     | additional x an y offsets for 
  dla druku na drukarkach    | printing on laser and ink printers 
 (nie stosowa/c dla na/swietle/n!) | (do not use it for typesetters!)
-----
Z plik/ow separate.pro i crops.pro | separate.pro and crops.pro header files
mo/zna korzysta/c pomijaj/ac    | can be used without poligraf.sty. 
poligraf.sty. Wystarczy wywo/la/c: | Just run:
      dvips -h separate.pro -h crops.pro foo.dvi
uzyskuj/ac efekty zgodne      | and you can have the results, as
z warto/sciami domy/slnymi,    | default values from those files.
zawartymi w wymienionych plikach. | To use effectivelly separate.pro,
Efektywne u/zycie separate.pro   | you need to copy it to the working
wymaga skopiowania tego pliku do  | directory and to change the value
katalogu roboczego i odpowiedniego | of the variable color_sep
ustawienia zmiennej color_sep   |
------
Zawarto/s/c pakietu:        | Contents of the package:
README     ten plik      | this file
poligraf.sty  plik makr     | the main macro file
crops.pro    pliki dla dvips  | header files for dvips
separate.pro            |
sample.tex   przyk/lad Plain  | example for Plain
samplelx.tex  przyk/lad LaTeX  | example for LaTeX
kol-cmyk.eps  prosta grafika   | simple graphics file

------
Wszelkie uwagi s/a mile widziane  | Please report any comments 
przez autora.           | and corrections to the author.

Author: Janusz Marian Nowacki
    86-300 Grudziadz
    ul. Sniadeckich 82/46
    tel. +48 +56 46-218-37
    Poland
    e-mail: j.nowacki@gust.org.pl
------
(distribution prepared by Staszek Wawrykiewicz <StaW@gust.org.pl>)
==========================================================================

Download the contents of this package in one zip archive (11.3k).

poligraf – A macro package for prepress

A set of macros (employing PostScript) supporting professional page preparation for prepress; includes color separation (it needs cmyk-hax package), crop-marks, colour and grey scale bars, etc.

Packagepoligraf
Version2.0
LicensesPublic Domain Software
MaintainerJanusz Marian Nowacki (deceased)
Contained inTeX Live as tex-ps
MiKTeX as tex-ps
TopicsPrepress
...
Guest Book Sitemap Contact Contact Author